Iso-Link Consalting
Iso-Link Consalting

Uvođenje i sertifikacija ISO standarda
ISO-LINK Consulting

ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 37001, ISO 50001 , HACCP

 

Sistemi menadžmenta energijom (EnMS)

ISO Standard 50001

Šta je ISO 50001 – EnMS

ISO 50001:2011 Sistemi menadžmenta energijom (EnMS) – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje je specifikacija zahteva objavljena od Međunarodne organizacije za (ISO), za sistem menadžmenta energijom.

Standard određuje zahteve za uspostavljanje, implementaciju, održavanje i unapređenje sistema upravljanja energijom čija je svrha da omogući organizaciji da prati sistematski pristup u postizanju kontinuiranog poboljšanja energetskih performansi, uključujući energetsku efikasnost, energetsku sigurnost, korištenje energije i potrošnju. Cilj ovog standarda je da pomogne organizacijama da kontinuirano smanjuju potrošnju energije, a samim tim i troškove energije i emisije gasova sa efektom staklene bašte.

ISO 50001 je objavio ISO u junu 2011. i pogodan je za svaku organizaciju - bez obzira na veličinu, delatnost ili geografsku lokaciju.

Sistem je modelovan na osnovu sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001 (QMS) i Sistema menadžmenta životnom sredinom ISO 14001 (EMS), ali dodajući značajnu karakteristiku poboljšanja sistema menadžmenta energijom i rezultujuće "energetske performanse". Poboljšanje kvaliteta i performansi životne sredine nije opisano u ISO 50001 kao zahtev.


Organizacije svih vrsta i veličina sve više žele da smanjuju količinu energije koju konzumiraju. Ovo je uslovljeno potrebom ili željom da:Zakonodavci svih zemalja, globalno, sve više žele da smanjuju emisije gasova i efekat staklene bašte svojih građana i industrije i nameću zakonodavne mehanizme koji sve više i više primenjuju na smanjenje emisije ugljenika.

ISO 50001 je razvijen u skladu sa postojećim nacionalnim i regionalnim kodeksima i standardima za upravljanje energijom, uključujući one razvijene u Kini, Danskoj, Irskoj, Japanu, Republici Koreji, Holandiji, Švedskoj, Tajlandu, SAD i Evropskoj uniji.


Koraci u implementaciji ISO 50001


Koristi sertifikacije ISO 50001Naše usluge:
Pružamo kompletnu uslugu koji će vam pomoći da se postigne usaglašenost sa standardom ISO 50001. Pružamo usluge identifikovanja rizika sa važećim zakonima i propisima uspostavljanja politike kvaliteta i ciljeva kvaliteta, izrade procedura kvaliteta i uputstava, identifikovanja zahteva u pogledu dokumentacije (dokumentovanih informacija), obuke kadrova, primenu programa kao što su interne provere i preispitivanja od strane rukovodstva, pronalaženja sertifikacionih tela za sertifikaciju ISO 50001.

Krenite u ISO 50001:2011 sertifikaciju sa nama danas na najefikasniji način. Kontaktirajte nas na office@iso-standardi.rs ili putem kontakt forme Zahtev za ponudom.


Koraci ka sertifikaciji / dobijanju ISO 55001 sertifikata


ISO-LINK Consalting Novi Sad

Ako imate bilo kakvo pitanje vezano za rad "ISO-LINK Consulting"
možete nas nazvati na telefone:

+ 381 63 18 38 188
+381 21 301 45 49

ISO standardi - uvođenje i sertifikacija ISO standarda
(ISO 9001, HACCP, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001). ISO-LINK Novi Sad.

© All rights reserved
Dizajn Studio Digital , Novi Sad