Iso-Link Consalting
Iso-Link Consalting

Uvođenje i sertifikacija ISO standarda
ISO-LINK Consulting

ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 37001, ISO 50001 , HACCP

 

sertifikacija, održavanje, pregled i unapređenje sistema menadžmenta protiv mita.

ISO Standard 37001 - ABMS

Šta je ISO 37001 - ABMS

ISO 37001 određuje zahteve i daje smernice za uspostavljanje, implementaciju, održavanje, pregled i unapređenje sistema menadžmenta protiv mita.
Sistem može biti samostalan ili može biti integrisan u celovit sistem menadžmenta.


ISO 37001 se odnosi na aktivnosti organizacije:ISO 37001:2016 primenjuje se samo na podmićivanje. Standard postavlja zahteve i daje smernice za sistem menadžmenta dizajniran da pomogne organizaciji da spreči, otkrije i odgovori na podmićivanje i da se pridržava zakona protiv mita i dobrovoljnih obaveza primenjivih na svoje aktivnosti.

ISO 37001 ne specificira prevaru, kartele i druga krivična dela protiv poverljivosti/konkurencije, pranje novca ili druge aktivnosti vezane za korupciju, mada organizacija može izabrati da proširi obim sistema menadžmenta tako da uključi i takve aktivnosti.

Zahtevi standarda ISO 37001 su generički i namenjeni su za primjenu na sve organizacije (ili delove organizacije), bez obzira na vrstu, veličinu i prirodu aktivnosti, te da li su u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru.


Koraci u implemntaciji ISO 37001
Kao što je navedeno iznad, osnova ISO 37001 je procena rizika organizacije. Trebalo bi uključiti analizu rizika od veličine i strukture organizacije (uključujući i da li je njihov program protiv mita centralizovan ili decentralizovan), industrijski i poslovni model, upotreba i vrsta trećih strana, između ostalog. Takođe uključuje razumevanje zahteva zainteresovanih strana, bilo investitora ili drugih, i regulatornih i ugovornih zahteva.

Cilj procene rizika je osigurati da organizacije imaju stvarno razumevanje njihovog konteksta i rizika kako bi obavestili program protiv mita i njegov opseg. Za organizacije koje su nove u bavljenju propisima o mitu, ovaj korak je još važniji.

Jednom kada organizacija završi procenu rizika i odredi obim programa i zahteva primenu, treba proceniti postojeće politike, postupke i kontrole protiv mita, te razviti dodatne kontrole gde postoje praznine. Kao što je gore navedeno, ISO 37001 prepoznaje da bi to trebalo biti razumno i proporcionalno procenjenom riziku kompanije. Svaka kompanija može utvrditi šta smatraju visokim, srednjim ili niskim rizikom, ali važno je napomenuti da prilikom primene kontrola trebaju uzeti u obzir sve oblasti koje predstavljaju više od niskog rizika, a ne samo one koji ocenjuju najviše.

Na kraju, sertifikacija ISO 37001 znači imati odgovarajuću dokumentaciju - to je ključni deo standarda. Dobra dokumentacija će osigurati da kompanije imaju evidenciju svojih postupaka u uspostavljanju programa protiv mita.

Koristi sertifikacije ISO 37001
Usklađenost sa ISO 37001 nije garancija da u okviru organizacije neće doći do podmićivanja. To nije zamena za osiguranje usklađenosti sa svim relevantnim zakonima, niti za obavljanje dužne marljivosti na trećim stranama organizacije. Standard nudi organizacijama merilo za merenje njihovog upravljanja rizikom, a za neke može smanjiti konfuziju oko vodećih praksi protiv podmićivanja, pružiti globalnu perspektivu i ponuditi fleksibilno rešenje u svim sektorima.


Naše usluge:
Pružamo kompletnu uslugu koji će vam pomoći da se postigne usaglašenost sa standardom ISO 37001. Pružamo usluge identifikovanja rizika sa važećim zakonima i propisima uspostavljanja politike kvaliteta i ciljeva kvaliteta, izrade procedura kvaliteta i uputstava, identifikovanja zahteva u pogledu dokumentacije (dokumentovanih informacija), obuke kadrova, primenu programa kao što su interne provere i preispitivanja od strane rukovodstva, pronalaženja sertifikacionih tela za sertifikaciju ISO 37001.

Krenite u ISO 37001:2016 sertifikaciju sa nama danas na najefikasniji način. Kontaktirajte nas na office@iso-standardi.rs ili putem kontakt forme Zahtev za ponudom.

ISO-LINK Consulting nudi odlično definisane i proverene metodologije implementacije za ISO 37001.


Koraci ka sertifikaciji / dobijanju ISO 37001 sertifikata


ISO-LINK Consalting Novi Sad

Ako imate bilo kakvo pitanje vezano za rad "ISO-LINK Consulting"
možete nas nazvati na telefone:

+ 381 63 18 38 188
+381 21 301 45 49

ISO standardi - uvođenje i sertifikacija ISO standarda
(ISO 9001, HACCP, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001). ISO-LINK Novi Sad.

© All rights reserved
Dizajn Studio Digital , Novi Sad